352509  
     
    ประวัติตำบล  
    ข้อมูลสภาพทั่วไป  
    ข้อมูลหมู่บ้าน  
    ผลิตภัณฑ์ในชุมชน / อาชีพในพื้นที่  
 
    คณะผู้บริหาร  
   สมาชิกสภา  
    เจ้าหน้าที่ อบต.  
    รายรับ รายจ่าย  
 
    สำนักงานปลัด  
    ส่วนการคลัง  
    ส่วนโยธา  
    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
    กฎกระทรวงและระเบียบ  
    พรบ. / พรก.  
 
    แผนพัฒนาสามปี  
    แผนการดำเนินงานประจำปี  
    แผนยุทธศาสตร์  
    แผนอัตรากำลัง  
    ข้อบัญญัติ  
    รายงานการติดตามผลแผนพัฒนา  
    แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
ส่วนราชการ
เว็บท้องถิ่น
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
 
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
 
     
 

เครือข่ายวินัยจังหวัดสมุทรสงคราม 2552

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

สังกัด

เบอร์โทรศัพท์

รุ่นที่/ปี

1 นายเจษฎา จงชาญสิทโธ ปลัด อบต.6 อบต.คลองโคน 089-6142824  1/46
2 นางวีณา เทียมสมชาติ ปลัด อบต.7 อบต.บางขันแตก 085-1745093  1/47
3 นายสุนทร เถินมงคล รองปลัด อบต.7 อบต.บางคนที 089-6164101  1/47
4 ร.ต.ประทิน ปานอุทัย ปลัด อบต.6 อบต.บางพรม 081-5551315  4/47
5

พ.จ.ท.โสภณ เทพวิวัฒน์นาวิน  

ปลัด อบต.7 อบต.บางช้าง 089-8913907  2/48
6 น.ส.นวรัตน์ ผ่องพุทธ ปลัด อบต.7 อบต.จอมปลวก 087-0391138  5/48
7 น.ส.ระวีวรรณ ประพฤติกิจ จนท.ธุรการ 5 อบต.ปลายโพงพาง 081-5484813  5/48
8 นางปทิดา ปานเนตรแก้ว ปลัด อบต.7 อบต.สวนหลวง 081-4023410  5/48
9 นางแสงระวี เหมทานนท์ ปลัดเทศบาล 8 ทต.อัมพวา 089-1618055  5/48
10 นายยุทธนา แจ้งแสดง ปลัด อบต.7 อบต.ท่าคา 089-7603168  5/48
11

นายชัยณรงศ์ เรืองรอด

นิติกร 4 อบต.บางซ้าง 085-1909887  1/49
12

นายชาตรี ชนะกิจเจริญ

นิติกร 4 อบต.ลาดใหญ่ 081-4593433  2/49
13

นายมนูธรรม สาปั่น

จนท.วิเคราะห์ฯ 5 ทต.อัมพวา 081-7637849  2/49
14

นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง

นิติกร 4 ทม.สมุทรสงคราม 089-1786721  2/49
15

นายสุปัญญา เกื้อสุข

นิติกร 3 อบต.ปลายโพงพาง 089-6966144  2/49
16

พ.จ.อ.นิทัศน์ รอดคล้าย

ปลัด อบต.7 อบต.เมืองใหม่    3/49
17

น.ส.สุภีรัตน์ ปลั่งเจริญผล

ปลัด อบต.7 อบต.บางแค 081-1983011  4/49
18 นางจิรกานต์ แท่นทรัพย์ ปลัด อบต.6 อบต.บางสะแก 086-1051605  4/49
19 นางประภาภรณ์ ผลดี ปลัด อบต.7 อบต.วัดประดู่ 086-0735807  4/49
20 นายธนวรรธน์ อภิสรพิบูลย์กิจ นิติกร 5 อบจ.สมุทรสงคราม 085-1973321  4/49
21

น.ส.ศิริลักษณ์ กันยา

นิติกร 3 อบต.บางนางลี่ 089-6786718  5/49
22 นายจักรพันธ์ จุมพล นิติกร 4 อบต.บางขันแตก 034-716394  5/49
23 นายประชัน อินจงกล ปลัด อบต.6 อบต.ดอนมโนรา 089-2012848  5/49
24

นายพิเชฐ จันทร์จำรัส

ปลัด อบต.7 อบต.แพรกหนามแดง 084-7616377  5/49
25

นายชาคริต เปฏะพันธ์

นิติกร 3 อบต.บางแก้ว    6/49
26

นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์

ปลัด อบต.7 อบต.บ้านปรก 081-4464611
 - 086-5300819
 6/49
27 นางวรรณดี เล็กเซ้ง รองปลัด อบจ. อบจ.สมุทรสงคราม    7/49
28 นายบุญธรรม คำชัย นิติกร 4 อบต.ท่าคา 086-6529422  7/49
29 นายภูไท พงษ์พิทักษ์ นิติกร 4 อบจ.สมุทรสงคราม 081-8180223  7/49
30 นางวรรณา แตรสังข์ นักบริหารงานทั่วไป 6 อบจ.สมุทรสงคราม 084-8048014  1/50
31 น.ส.จันทร์จิรา ไชยรัตน์ นิติกร 3 อบต.บางพรม 089-1158057  1/50
32 นายคริสมาส วงศ์น้ำคำ นิติกร 3 อบต.วัดประดู่ 086-8893293  1/50
33 นายวิสิทธิชัย เนตรสุริวงค์ นิติกร 3 อบต.ยี่สาร 089-7860774  1/50
34 นายสมบัติ คุณธร นิติกร 3 อบต.นางตะเคียน 081-4304675  1/50
35 นางปลื้มจิต วงษ์ไพศาล จนท.วิเคราะห์ฯ 4 อบต.โรงหีบ 084-0168274  3/50
36 น.ส.รุ่งทิพย์ ศรีวงษา จนท.วิเคราะห์ฯ 4 อบต.บางพรม 089-6632019  3/50
37 นายพีระศักดิ์ จันทร์จำรัส จนท.วิเคราะห์ฯ 4 อบต.ดอนมะโนรา 083-1608874  3/50
38 นางสุภาวดี อมรรัตน์ หน.การคลัง 6 อบต.ดอนมะโนรา 081-1959026  3/50
39 น.ส.ปิยะนุช ชุ่มปรีชา หน.การคลัง 6 อบต.บางคนที 081-1904828  4/50
40 นายพีรพงษ์ รุ่งสว่าง นิติกร 3 อบต.บางคนที 089-0768380  6/50
41 น.ส.นรินทร์ สมีแจ้ง นิติกร 4 อบต.คลองเขิน    6/50
42 นายศักดา สุรพล หน.โยธา อบต.บางพรม 083-6400435  7/50
43 พ.จ.อ.อรุณ ภมร รองปลัด อบต.7 อบต.ลาดใหญ่    3/50
44 พ.จ.ท.จรัญ ลมลอย ปลัด อบต.7 อบต.นางตะเคียน 089-4120369     8/50


ข่าวการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลย้อนหลัง
การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน ปีงบประมาณ 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม
ลดขั้นตอนภาษีป้าย
ลดขั้นตอนการบริการประชาชนภาษีบำรุงท้องที
ขั้นตอนการชำระภาษี
ข้อมูลพนักงานส่วนบุคคล
ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา
กรรมการเครือข่ายวินัยจังหวัดสมุทรสงคราม 2552

หน้าที่ [1] 2 >>