351935  
     
    ประวัติตำบล  
    ข้อมูลสภาพทั่วไป  
    ข้อมูลหมู่บ้าน  
    ผลิตภัณฑ์ในชุมชน / อาชีพในพื้นที่  
 
    คณะผู้บริหาร  
   สมาชิกสภา  
    เจ้าหน้าที่ อบต.  
    รายรับ รายจ่าย  
 
    สำนักงานปลัด  
    ส่วนการคลัง  
    ส่วนโยธา  
    ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
    กฎกระทรวงและระเบียบ  
    พรบ. / พรก.  
 
    แผนพัฒนาสามปี  
    แผนการดำเนินงานประจำปี  
    แผนยุทธศาสตร์  
    แผนอัตรากำลัง  
    ข้อบัญญัติ  
    รายงานการติดตามผลแผนพัฒนา  
    แผนบริหารความต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
ส่วนราชการ
เว็บท้องถิ่น
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
 
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
 
     
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม

 

ที่ตั้ง
           ตำบลแควอ้อม  อยู่ห่างจากตัวอำเภออัมพวาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ประมาณ 5.5  กิโลเมตร

ทิศเหนือ
จรดตำบลบางสะแกตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำประโดงข้าง โรงขายข้าวสารไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางคลองแควอ้อมสิ้นสุดที่แม่น้ำแม่กลองปากคลองแควอ้อมรวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 1.7 กิโลเมตร
ทิศใต้

จรดตำบลสวนหลวง ตำบลบางแค  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปากคลองบางแค ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางคลองบางแคถึงคลองตาตั๋น ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางคลองตาตั๋นถึงลำประโดง สวนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางลำประโดงสวนถึงคลองตาชูไปทางทิศตะวันตกตามกึ่งกลางคลองตาชูเข้าปลายคลองอ้อม สิ้นสุดที่ปลายคลองบางเชิงกรานบรรจบกับปลายคลองอ้อม  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 4.5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก
จรดตำบลเหมืองใหม่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปลายคลองบางเชิงกรานบรรจบ     กับปลายคลองอ้อม ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางคลองบางเชิงกรานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำประโดง ข้างโรงขายข้าวสารสิ้นสุดที่ปากลำปะโดงข้างโรงขายข้าวสารรวมระยะทาง ด้านทิศตะวันตกประมาณ 3  กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
จรดตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากแมน้ำแม่กลอง ปากคลองแนวเขตเริ่มจากแม่น้ำแม่กลองปากคลอง แควอ้อม  ไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางแม่น้ำแม่กลอง  สิ้นสุดที่ปากคลองบางแค  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.6 กิโลเมตร


เนื้อที่
           องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมมีเนื้อที่  โดยประมาณ  3.5002  ตารางกิโลเมตรหรือ  2.068 ไร่

ภูมิประเทศ


  ตำบลแควอ้อม  มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำเกษตรกรรมเกือบทุกชนิด  มีแน่น้ำแม่กลองไหลผ่านและ มีคลองแควอ้อมเป็นแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร  และเป็นทางคมนาคมทางน้ำ  ซึ่งในปัจจุบันการคมนาคมทางบกได้เข้ามามี บทบาทมากขึ้นมีถนนตัดลาดยางและลูกรังเข้าหมู่บ้านมากขึ้น ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ตำบลแควอ้อมเคยถูกใช้เป็นเส้นทางสัญจรของเรือค้าขายจากต่างประเทศระหว่างปากแม่น้ำแม่กลองและเมืองคูบัว (จังหวัดราชบุรี ) ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในสมัยทราวดี บริเวณสองฝั่งริมน้ำมีการตั้งถิ่นฐานเป็บชุมชนมาแต่อดีต  เคยมีศูนย์กลางการค้าขายดั้งเดิมที่เป๋นตลาดน้ำ  เป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น

       
จำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่ 
 
หมู่  1 
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านปลายคลองอ้อม
 
หมู่  2
ชื่อหมู่บ้าน 
บ้านคลองอ้อม
 
หมู่  3
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านปากคลองอ้อม
 
หมู่  4 
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านคลองบางเชิงกราน
 
หมู่  5
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านบางเกาะ
 
หมู่  6
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านปากน้ำ
 
หมู่  7
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านบางแคใหญ่
  หมู่  8 ชื่อหมู่บ้าน บ้านคลองบางแค
 
หมายเหตุ  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  8  หมู่

ประชากร


           ประชากรทั้งสิ้น  2,566  คน  แยกเป็นชาย  1,231  คน  หญิง  1,335  คน  จำนวนครัวเรือน  489  ครัวเรือน 

       ตารางแสดงจำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากร ในตำบลแควอ้อม  อำเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านปลายคลองอ้อม

63

129

130

259

2

บ้านคลองอ้อม

39

81

91

172

3

บ้านปากคลองอ้อม

46

97

135

232

4

บ้านคลองบางเชิงกราน

58

129

128

257

5

บ้านบางเกาะ

106

220

229

449

6

บ้านปากน้ำ

77

177

169

346

7

บ้านบางแคใหญ่

126

261

276

537

8

บ้านคลองบางแค

42

73

87

160

รวม

557

1,167

1,245

2,412

สภาพทางเศรษฐกิจ


         อาชีพ
                   อาชีพหลัก  คือ  ทำสวน  
                   อาชีพรอง  คือ  รับจ้าง  ค้าขาย 
        หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
                  ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก  จำนวน       3      แห่ง
                  ร้านขายปลีก            จำนวน      10     แห่ง

สภาพทางสังคม

          1. การศึกษา
                   โรงเรียนประถมศึกษามี  2  แห่ง  คือ
                          - โรงเรียนวัดปากน้ำ  (อมรวิมลจันทร์)
                          - โรงเรียนวักบางเกาะเทพศักดิ์
                   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านมี    8     แห่ง
           2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                   วัดมี  4  แห่ง  คือ
                          - วัดบางแคใหญ่
                          - วัดบางแคน้อย
                          - วัดปากน้ำ
                          - วัดบางเกาะเทพศักดิ์
                   ศาลเจ้ามี  2  แห่ง  อยู่ที่หมู่ 6 บ้านปากน้ำ , หมู่ 7 บ้านบางแคใหญ่
                   โรงเจมี  1  แห่ง  อยู่ที่หมู่ 7 บ้านบางแคใหญ่
           3 . สาธารณสุข
                     โรงพยาบาลอัมพวา  ขนาด  30  เตียง
                     อัตราการมีและมีส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   100
           4 . ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                     จุดตรวจมี  1  แห่ง  คือ  จุดตรวจตำบลแควอ้อม (หน้าโรงพยาบาลอัมพวา)
การบริการพื้นฐาน
           1 . การคมนาคม
                ถนนลาดยาง           จำนวน  8  สาย
  1.  ถนนลาดยางสายปากน้ำ  -  วัดแก้วเจริญ หน่วยงานดำเนินการ กรมโยธาธิการ
  2.  ถนนลาดยาง  สายบ้านบางเกาะหมู่ที่ 5 หน่วยงานดำเนินการ  รพช.
  3.  ถนนลาดยาง  สายวัดสาธุ-บางยี่รงค์ หน่วยงานดำเนินการ   กรมโยธาธิการ
  4.  ถนนลาดยาง สายทางเข้าวัดปากน้ำ หน่วยงานดำเนินการ   อบจ.สส.
  5.  ถนนลาดยาง สายทางเข้าวัดบางแคน้อย หน่วยงานดำเนินการ   อบจ.สส.
  6. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยแมวไทย หมู่ที่ 7 หน่วยงานดำเนิน การ  อบต.
  7. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายซอยสุริยันต์ หมู่ที่ 8 หน่วยงาน ดำเนินการ  อบต.
  8 . ถนนลาดยางสาย  หมู่ที่  1 – 4 หน่วยงานดำเนินการ  อบต.

                     ถนนหินคลุก               จำนวน 5 สาย
  1.  ถนนหินคลุกสายหลังวัดปากน้ำ  หมู่ที่  7  บ้านบางแคใหญ่
  2.  ถนนหินคลุกสายหลังวัดปรก หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางเชิงกราน
  3. ถนนหินคลุกสาย(สายวัดปรก) หมู่ที่ 1  บ้านปลายคลองอ้อม

                    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         จำนวน 1 สาย
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านบางแคใหญ่ สายวัดบางแคใหญ่
  ถนนคอนกรีตเสริมเล็กสาย(สายวัดสาธุ - บางยี่รงค์)  หมู่ที่ 8 บ้านคลองบางแค

                    ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก    จำนวน 4 สาย
  1.  ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคลองบางแคสายบ้านคลองบางแค
  2.  ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ่ บ้านบางแคใหญ่  สายบ้านบางแคใหญ
  3.  ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปากน้ำ  สายบ้านปากน้ำ
  4.  ทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 บ้านคลองบางเชิงกราน

                    แผ่นปูนทางเดินเท้า  จำนวน 10 สาย
  1..  แผ่นปูนทางเดินเท้า หมู่ที่ 1  บ้านปลายคลองอ้อม  จำนวน 2 สาย
  2.  แผ่นปูนทางเดินเท้า  หมู่ที่ 2 – 4  บ้านคลองอ้อม  -  บ้านคลองบางเชิงกราน
  3.  แผ่นปูนทางเดินเท้า หมู่ที่ 2 - 5  บ้านคลองอ้อม –  บ้านบางเกาะ
  4.  แผ่นปูนทางเดินเท้า หมู่ที่ 3  บ้านปากคลองอ้อม
  5.  แผ่นปูนทางเดินเท้า หมู่ที่ 6  บ้านปากน้ำ  จำนวน 3 สาย
  6.  แผ่นปูนทางเดินเท้า หมู่ที่ 5  บ้านบางเกาะ
  7.  แผ่นปูนทางเดินเท้า หมู่ที่ 2  บ้านคลองอ้อม
  8.  แผ่นปูนทางเดินเท้า  3  สาย งบประมาณเพิ่มเติมปลายปี  48 

ข้อมูลอื่น ๆ
         การโทรคมนาคม
                ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน  4  แห่ง
  1.  ตู้โทรศัพท์สาธารณะวัดปากน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านปากน้ำ
  2.  ตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าโรงพยาบาลอัมพวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบางแคใหญ่
  3.  ตู้โทรศัพท์สาธารณะวัดบางเกาะฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านบางเกาะ
  4.  ตู้โทรศัพท์สาธารณะหมู่ที่ 8 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านคลองบางแค

        การไฟฟ้า มีครบทั้ง 8 หมู่บ้าน
  หมู่ที่ 1 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน    58   หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 2 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน    36  หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 3 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน    48   หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 4 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน    42   หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 5 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน  104  หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 6 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน    62   หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 7 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน  154  หลังคาเรือน
  หมู่ที่ 8 จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน    38   หลังคาเรือน

        แหล่งน้ำธรรมชาติ           ลำน้ำ              จำนวน   10 สาย
  1. คลองอ้อม 2. คลองบางเชิงกราน
  3. คลองบางแคใหญ 4. คลองแควอ้อม
  5. คลองบางเกาะ 6. คลองยายชู
  7. คลองบางศรีเพชร 8. คลองบางแคน้อย
  9. คลองตาตั๋น  10. คลองยายชี

       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น         จำนวน 7  แห่ง
               ประปาหมู่บ้าน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน
  1.  ระบบน้ำสะอาด จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปากคลองอ้อม 
  2.  ระบบน้ำสะอาดมาตราฐาน ข. จำนวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคลองบางเชิงกราน
  3.  ระบบน้ำสะอาดหมู่บ้านขนาดใหญ่ จำนวน  1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านบางเกาะ
  4.  ระบบน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน จำนวน  1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านปากน้ำ
  5.  ระบบน้ำสะอาดมาตราฐาน ก. จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านบางแคใหญ่ 
  6.  ระบบน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน จำนวน  1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านคลองบางแค 
  7.  ระบบน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน จำนวน  1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลองอ้อม
สภาพทางเศรษฐกิจ
            ชีวิตความเป็นอยู่
              สภาพวิถีชีวิตของผู้คน แต่เดิมอาศัยลำคลองเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตยังคงมร่องรอยปรากฎให้เห็นอยู่ อาชีพหลักคือ เกษตรกรรทำสวนลิ้นจี่และส้มโอเป็นจำนวนมาก สวนมะพร้าวมีน้อยลง เริ่มมีกิจการบ้านพัก( โฮมสเตย์ ) เกิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชนอยู่อย่างเรียบง่าย  ยังคงสภาพชุมชนชาวสวนริมน้ำและบรรยากาศของชุมชนชนบทริมน้ำค่อนข้างสมบูรณ์เรียบง่ายกับธรรมชาติที่มีอยู่เป็นลำคลองที่มีวัดตั้งอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา และในปัจจุบันได้จัดให้เป็นสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล

                แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
            - วัดบางแคใหญ่ เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแควอ้อมและใกล้เคียงและชมปฎิมากรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์   ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  อุโบสถวิหารคต
            - วัดบางแคน้อย  เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแควอ้อมและใกล้เคียง  และมีปฎิมากรรมอุโบสถไม้สักแกะสลัก  3  มิติ
            - วัดปากน้ำ  เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแควอ้อมและใกล้เคียง นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม  และชมปฎิมากรรมโมเสก วิหารพระพุทธไสยาสน์  และประดิษฐ์กรรมโมเสกวิหารพระนอน  พระพุทธบาทสี่รอย
            - วัดบางแคใหญ่ เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแควอ้อมและใกล้เคียงและชมปฎิมากรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้ง แต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  อุโบสถวิหารคต
            - วัดนางเกาะเทพศักด์  เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแควอ้อมและใกล้เคียงนมัสการองค์อวโลกิเดศวรกวนอิม  จิตรกรรม ฝาผนัง
            - หุ่นกระบอก ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานที่ฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลัง ผลงานของ ครูวงษ์ รวมสุข ซึ่งจะมีการแสดงที่อุทยาน ร.2 เนื่องจากพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จมาทุกปี
            - ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ  เป็นสถานที่อนุรักษ์แมวไทยสายพันธุ์แท้ ซึ่งเป็นสมบัติของชาติที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

                แหล่งท่องเที่ยวเกษตร
                      ต้นลิ้นจี่ 200 ปี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ คือ เป็นต้นกำเนิดของต้นลิ้นจี่ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีชื่อว่า "ค่อม" ซึ่งออกผลทุกปีและเป็นสถานที่สำคัญ คือ เป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระพี่นางฯ ซึ่งได้เสด็จเยี่ยมชม

ศักยภาพในตำบล
                    1.    ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
                            จำนวนบุคลากรจำนวน      12      คน

  - ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 5 คน
  - ตำแหน่งในส่วนการคลัง  2 คน
  - ตำแหน่งในส่วนโยธา 1 คน
  - ตำแหน่งพนักงานจ้าง 4 คน

                            ระดับการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 4 คน 
  มัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน
  อนุปริญญา/ปวส. 3 คน
  ปริญญาตรี 6 คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 13,144,214  บาท                   

  แยกเป็นรายได้ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลจัดเก็บเอง  จำนวน
235,426.08
บาท
  รายได้ที่ อบต.ได้รับจัดสรร จำนวน
3,741,459.35
บาท
  เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน
2,585,003.00
บาท

ศักยภาพชุมชนและพื้นที่

    ภูมิประเทศ  เป็นที่ราบลุ่ม  ลักษณะอยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลองและลำคลองหลายสายและยังคงดำรงวิถีชีวิตแบบดังเดิมเหมือนในอดีต

การรวมกลุ่มของประชาชน

  กลุ่มแม่บ้าน 1 กลุ่ม
  กลุ่มออมทรัพย 1 กลุ่ม
  กลุ่ม อสม.  1 กลุ่ม

     จุดเด่นของพื้นที่ มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ชุมชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและริมคลอง ทำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคสมบูรณ์ตลอดปีและ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น โบราณสถานที่เก่าแก่   (วัด)